Brandværnets histore

Udtog af de gamle protokoller, bl.a. smukt skrevet af afdøde smedemester Johan Jacobsen, Stevning.

"Efter at der i sognet i mange år havde stået ret sløjt til med brandslukningsmateriel og organiseringen af et effektiv brandværn, der i tilfælde at ildløs let kunne blive en katastrofe, og man blev klar over, at det kunne ikke blive ved i længden på den måde, var der en kreds af mænd, der i august 1946 blev enige om at stifte et frivilligt brandværn her i sognet, og på et møde i Svenstrup forsamlingshus blev det frivillige brandværn stiftet under navnet: "Svenstrup frivillige brandværn"

(Stiftende generalforsamling var fredag, den 31. august 1946, red.)

Ledelsen kom til at bestå af vognmand Jørgen Hansen som kaptajn, savværksarbejder Chr. Madsen som næstkommanderende, vært Rasmus Thomsen som sprøjtefører, fabrikant Svend P. Jensen som stigefører, fabriksarbejder Andreas Rose som sekretær og murer Jes Christensen som redskabsmester.

Nu var grundstenen lagt, men man blev hurtig klar over at med den tætte bebyggelse i Stevning og den ret store afstand fra Svenstrup, måtte der gøres noget for at få et brandværn organiseret her, - og ledelsen fik arrangeret et møde i Stevning for og se, om der var interesse for et værn i Stevning. Mødet blev afholdt den 23. september 1946 hos gæstgiver Hans Hansen, Stevning, og boghandler Andresen var indbudt til at gøre rede for et værn i Stevning.

Der var mødt en del beboere fra Stevning, der frivilligt ville påtage sig at føre et brandværn til sikring at liv og ejendom overfor deres medborgere i tilfælde af ildløs. Der blev så oprettet en afdeling i Stevning, men under Svenstrup afdeling, altså med fælles kaptajn over det hele, men dog med egen ledelse i Stevning.

Arbejder Peter Valentin blev valgt som chef, bagermester Andreas Larsen som sprøjtefører, gårdejer Peter Hansen som stigefører og smedemester Johan Jacobsen som redskabsmester. Så vidt Johan Jacobsen.

 

Sprøjtehuset 1960

 

 

For at få det hele på benene, blev der samlet ind i begge byer da man jo skulle bruge penge til materiel osv. det skal bemærkes, at ALLE beboere bidrog efter bedste evne.

I Stevning beløb det sig til kr. 743,00 og i Svenstrup beløb det sig til kr. 2405,00. Altså alt i alt godt 3000 kr. til at starte med.

Man overtog Svenstrup kommunes slukningsmateriel, som var et par dårlige håndsprøjter og elendige slanger, så der blev jo nok at se til!

Første sprøjteøvelse blev afholdt ved branddammen hos J. Good i Himmark Der var mødt 26 mand Alle slanger blev afprøvet. 4 slanger viste sig ubrugelige, mens resten kun til nød kunne bruges.

I 1947 overtoges noget tysk brandslukningsmateriel, og man begyndte at snakke om sommer- og vinterfester. De gamle sprøjtehuse blev fikset op med el-installationer mm.

De første motorsprøjter dukkede op begge steder i 1948.

Den 14. februar i 1949 blev værnene delt op i to selvstændige brandværn ved general forsamlingen i Stevning kro. Sommer- og vinterfester skulle dog holdes skiftevis i Svenstrup og Stevning. Skæringsdagen blev sat til den 1. April 1949.

Stevnings nye bestyrelse blev: kaptajn Johan Jacobsen, næstkommanderende Chresten Hansen, sprøjtefører Andreas Larsen, stigefører Peter Hansen, kasserer og sekretær Chr. Mathiesen og redskabsmester Peter Valentin,

og i Svenstrup valgtes: kaptajn Jørgen Hansen, næstkommanderende Chr. Madsen, sprøjtefører Rasmus Thomsen, stigefører Svend Jensen, kasserer og sekretær Andreas Rose og redskabs-mester Jes Christensen.

- - 0 - -

Årene gik, værnene blev mere og mere moderniserede for at opfylde tidens krav, ind imellem havde man meget stort besvær med at fremskaffe materiel og ikke mindst motorkøretøjer. Der blev afholdt fester og lottospil, hvis overskud gik til gamle politiuniformer og anden personlig udrustning. Man indsendte ansøgninger til kommunen i Svenstrup, til brandforsikringer og fonde om tilskud til materiel.

Man fik da også motorkøretøjer begge steder. Til at begynde med gamle ombyggede lastbiler. - og i dag har man forholdsvis moderne materiel med røgdykkerudstyr mv. - sidst tilkomne er personsøgere, så nu hører man ingen sirene, når der er brand. - og endelig har man fået nye hjelme til alle!

De to brandværn har ikke blot til opgave at slukke brande, -og for Svenstrups vedkommende endvidere med et redningsbådshold til indsats ved søredning. - værnene er også blevet en del af de to landsbyers "kulturliv", der deltages således i byernes festligheder med optog, fester og andre arrangementer, - og ikke mindst som brandvagter!

- - 0 - -

"Kongerækken" af kaptajner:

I Stevning: Johan Jacobsen, Nis Mathiesen (stadig aktiv brandmand gennem 50 år!) Helge Mathiesen, John Stavski og - igen - Helge Mathiesen.

I Svenstrup: Jørgen Hansen, Jørgen Bruncke, Jens Hjulmann og Hans Egon Bendorff. (se også her..)

- - 0 - -

Hvad vi fremtiden bringe ??

Alle ved jo, at den billigste form for brandslukning er de frivillige brandværn. Og hvis værnene selv sørger for at holde sig "up to date", vil fremtiden være sikret. Dette viser også den store interesse blandt de yngre, som melder sig i rækkerne trods, de efterhånden store uddannelseskrav.

- - 0 - -

Nis Mathiesen, Stevning frivillige Brandværn.

Arne Hynding Paulsen, Svenstrup frivillige Brandværn.

 

31. August 1996

 

 

Således her så brandstationen ud i 2005

 

 

 

Brandbiler igennem årene


Opel Blitz årgang 1942  (foto 1962)

Svenstrups første motorsprøjte var en Aster pumpe med en Ford Prefect motor som trækkraft, - (senere, for få år siden, blev der ibygget en Opel Kadett motor, men man kunne ikke få mellemakslen til at virke ordentlig, så sprøjten står i dag på museet i Gram).

Den første brandbil var en Chevrolet 1934, som blev købt og ombygget i 1948. Den blev kaldt “Flying Enterprise” , da der var noget i vejen med fjederophænget, så vognen hældede til den ene side. Det var et festligt syn, når den arbejdede sig gennem gearene under en udrykning op gennem Svenstrup, - da lignede den det “skæve skiv”, som jo var meget omtalt på den tid.

I 1957 blev det til en ombygget Opel Blitz fra 1942, tidligere kørt hos vognmand Carl Moldt, Asserballe Station. I 1962 blev den førnævnte sprøjte afløst af en moderne sprøjte med en VW industrimotor som trækkraft, og den virker upåklagelig endnu.

Så blev det endelig til en ny brandbil i 1966, en VW lukket transporter, som blev indrettet med plads til materiel og mandskab. Sprøjten, som jo var en påhængssprøjte, blev monteret med slangeruller med B-slanger.

I 1973 blev der bygget en hel ny moderne brandstation ovenpå tomten af det gamle sprøjtehus. Brandstationen blev bygget efter de nyeste principper med god plads og varme, - og ved frivillig arbejdskraft af mandskabet.

I den nye brandstation var der plads til et køretøj mere, så i 1974 anskaffedes en slangetender, en brugt Willys Jeep, som aflastede den efterhånden hårdt lastede VW.

De små brandværn i Nordborg kommune blev efterhånden omstruktureret, og ifølge “strukturen” blev Svenstrup normeret til 1 køretøj med 1 påhængssprøjte og 20 mand. Så i 1989 blev værnet udstyret med en VW LT 31 med plads til alt materiellet og en 500 ltr. vandtank. Den gamle Jeep blev sammen med førnævnte Aster sprøjte anbragt på museet i Gram. VW-bussen havde kun kørt godt 5000 km, selv om den var over 20 år gammel; - den kørte så hos Teknisk Forvaltning i mange år og er nu, så vidt vides, solgt til en VW-samler.

I 1998 havde mandskabet ved Svenstrup frivillige Brandværn haft et meget travlt år. Man havde selv købt og betalt en tankvogn til 7000 liter vand. Tankvognen er en Bedford model 1260 fra 1981, en tidligere olietankbil (på siden af tanken stod der med store bogstaver “VARMESIKRING”, hvilket jeg mente godt kunne blive stående, - men det kunne let misforstås, mente de andre !). Tankvognen blev ombygget til brug for brandværnet med andre rør og studse, mens den originale pumpe virker fortræffelig til at pumpe vand med.

Tankvognen er ikke alene til brug i Svenstrup slukningsområde, men står også til rådighed for nabo-brandværnene, og der er for øjeblikket 3 store tankvogne i Nordborg kommune, samt mange af de andre køretøjer har monteret tanke til 500-1000 ltr. vand, hvilket giver så meget vand, at kommunen overvejer at nedlægge branddammene, så brandene vil fremover blive slukket ved hjælp af tankbiler og brandhaner.

For at få plads til det hele er brandstationen blevet udvidet - i højden -, da portene og taget var for lave til tankvognen, - dette har det samme mandskab også måttet lægge kræfter og tid til. Man satte simpelthen en flok donkrafte under taget og hævede det hele på een gang, så højden passede, og murede murene op til taget bagefter.

Indkøb af tankvognen og ændringer af tankvogn og brandstation tog godt 2000 mandetimer, samt et beløb på ca. 150.000 kr, hvilket værnet selv har skrabet sammen ved loppemarkeder, m.m. Der skal også bemærkes, at værnet selv afholder driften og reparationer af tankvognen

I 2001 har værnet købt en ny brandbil, Gram Frivillige Brandværns gamle 16/8 autosprøjten, en Mercedes 1113 med Backert pumpe fra 1972. Autosprøjten medbringer 2400 liter vand. Vores gamle brandbil WV LT 31 er blevet overdraget til vores nabo brandværn i Stevning.

I december 2004 opstod der problemer med hovedbremse cylinderen på vores Bedford tankvogn. Efter at vi havde undersøgt reservedels situationen, besluttede vi at kikke os omkring efter en ny, da en reparation ville medføre os store udgifter nu og i fremtiden.
Vi besluttede os for at kikke os omkring efter en nyere bil med færre år på bagen og bedre muligheder for reservedele. Vores "tankvogns team" tog en tur til Vejle, hvor vi fandt afløseren en Volvo FL7 Intercooler fra 1994.

Bedforden vær i brandværnets tjeneste i 7 år. Den blev solgt til en samler i Kbh.

 
1966 WV (foto 1974)


1966 WV (foto 1974)


1966 WV (foto 1974)


1974 Willi´s Jeep


1974 Willi´s Jeep


VW LT-31


VW LT-31


WV LT-31 Klar til indsats..


1980 Bedford 1260 (foto 1998)


1980 Bedford 1260 (foto 1998)


Mercedes 1113 - 16/8 autosprøjten med Backert pumpe (foto 2001)


2005 Tanken er netop blevet monteret på vores nye Volvo FL7

 
September 2005 købte vi denne Mercedes 1222 af vejle brandvæsen. Autspprjten blev skiftet ud i 2016

 
Tankbilen blev taget ud af drift i 2017.